Metra is a pioneer and global leader in smart electronic locking systems for lockers, also known as smart locker systems, which are suitable for any facility or type of locker use. Its highly reliable, flexible, integrable, maintenance-free and sustainable smart locker solutions are used by many of the big corporate, governmental, educational, public, military and other types of companies and organisations in over 60 countries on 5 continents.

Metra inženiring d.o.o. je pionir na področju pametnih elektronskih sistemov za zaklepanje omaric, znanih tudi kot sistemi pametnih omaric, ki so primerni za vse objekte ali vrste oz. načine uporabe omaric. Njihove zelo zanesljive, prilagodljive, integrirane rešitve za pametne omarice, ki ne potrebujejo vzdrževanja, uporabljajo številna velika podjetja, vlade, izobraževalna, javna, vojaška in druga podjetja in organizacije v več kot 60 državah na 5 celinah.

Metra smart locker solutions for modern and safe workplaces range from personal storage/wardrobe lockers for employees (End-of-trip lockers), office lockers, office parcel lockers to other fully tailored and customized solutions.

Metra rešiteve za pametne omarice za sodobna in varna delovna mesta segajo od osebnih omar za shranjevanje/garderobne omare za zaposlene (omarice ob koncu potovanja, End-of-Trip), pisarniških omaric, omaric za dostave na delovno mesto do popolnoma prilagojenih rešitev.

Metra smart locking solutions transform your workplace lockers into smart, secure, flexible and user-oriented storage, which keeps personal belongings safe, clean and protected. They can be adapted in real-time to support your unique workplace configuration and work dynamic, like remote or hybrid type of work. It enables individually adapted smart storage, which helps improve the wellbeing of employees and boost their work efficiency.

Fully concealed smart locks enable a beautiful, clean-line locker design, your employees and your workplace designer will appreciate. Fully clean locker doors can be used as a creative canvas for unique graphics or finishes, to either influence and invigorate your office and workplace, to strengthen your brand identity or else. The concealed Metra smart locks, packed with security features, also enable a peace of mind as they enable a highly secure and vandal-proof storage of personal belongings of important business documentation or items.

Rešitve pametnega zaklepanja Metra spremenijo vaše omarice na delovnem mestu v pametno, varno, prilagodljivo in uporabniku naravnano shranjevanje, ki ohranja osebne stvari na varne, čiste in zaščitene. Lahko jih prilagodite v realnem času, da podpirajo vašo edinstveno konfiguracijo delovnega mesta in dinamiko dela, na primer oddaljeno ali hibridno delo. Omogoča individualno prilagojeno pametno shranjevanje, ki pomaga izboljšati dobro počutje zaposlenih in povečati njihovo delovno učinkovitost.

Popolnoma skrite pametne ključavnice omogočajo moderne, povsem čiste linije omaric, ki jih bodo vaši zaposleni in oblikovalec vašega delovnega mesta znali ceniti. Popolnoma čista vratca omaric se lahko uporabijo kot ustvarjalno platno za edinstvene grafike, ki poživijo vaše pisarne, okrepijo identiteto vaše blagovne znamke ali kaj drugega. Prikrite pametne ključavnice Metra, opremljene z različnimi naprednimi varnostnimi funkcijami preprečujejo vandalizem in omogočajo zelo varno shranjevanje osebnih stvari pomembne poslovne dokumentacije ali predmetov.

The employees use existing access cards or mobile apps to access the building, office, elevators and to also access and manage their personal, office and parcel lockers (also by PIN codes, barcodes or QR codes).

The employees will appreciate a touch-less, hygienic and user-friendly locker use experience. Additional smart locker features, like locker disinfection and social distancing, enable easy implementation of higher workplace hygiene without interfering with the established workplace dynamic.

Easy to use smart locker management provides real-time info and insights on anything related to lock, locker or locker user activity at the moment you need it, giving the locker administrator the possibility to instantly adapt how the locker can be occupied and used, by whom and for how long.

Your smart locker solution is seamlessly integrated with your access control, security, HR, active directory and other facility systems in your office or smart building, enabling you to optimise your access security and facility management to provide a higher level of wellbeing.

Zaposleni z obstoječimi pristopnimi karticami ali mobilnimi aplikacijami lahko sedaj dostopajo do stavbe, pisarne, dvigala ter tudi do svojih osebnih, pisarniških in paketnih omaric (tudi s PIN kodami, črtnimi kodami ali QR kodami ).

Zaposleni bodo cenili higieničen, brez dotičen in uporabniku prijazen način uporabe pametnih omaric s sistemom Metra.
Dodatne funkcije za uporabnike pametnih omar, na primer razkuževanje omar in socialno distanciranje, omogočajo enostavno izvajanje višje higiene na delovnem mestu, ne da bi motile ustaljeno delovno dinamiko.

Oddaljeno upravljanje omaric, ki je preprosto za uporabo, ponuja informacije in vpogled v realnem času o vsem, kar je povezano s stanjem in aktivnostjo pametne ključavnice, omarice ali uporabnika omarice v trenutku, ko jo potrebujete. To administratorju omaric omogoča, da v trenutku prilagodi kako se lahko omarico zasedejo in uporabljajo, kdo jih lahko uporablja, s kakšnim pristopnim medijem ter tudi kako dolgo.

Sistem pametnih omaric se enostavno integrira z vašim nadzorom dostopa, varnostjo, kadrovskimi storitvami, aktivnimi imeniki in drugimi sistemi v vaši pisarni ali pametni zgradbi, kar vam omogoča optimizacijo varnosti in enostavnosti dostopa ter upravljanje objekta, kar bo tudi omogočilo višjo raven dobrega počutja zaposlenim.

Every Metra smart locker solution can be easily used with new or existing lockers from different locker materials (wood, laminate, HPL, metal, etc.).
Metra pametni system zaklepanja se lahko uporabi z novimi ali obstoječimi omaricami iz različnih materialov (les, laminat, HPL, kovina itd.).

No matter, which Metra smart locker solution your workplace offers to your employees, visitors or other users, you can forget about broken locks, broken keys, hijacked lockers, forgotten PIN codes, changing harmful locker batteries and other stressful, time consuming and costly maintenance chores. We are pround our smart locker solution are renowned as being maintenance-free.

Metra’s smart locker system is a sustainable, low-energy and environmentally-friendly solution for your workplace storage, which will help your workplace to become, and to stay, beautiful, smart, enjoyable, efficient and future-proof.

Visit us at our showroom stand at Workplace Design 21 where you can experience the Metra smart locker solution first hand.

Ne glede na to, katero Metra rešitev za pametne omarice delovno mesto ponuja vašim zaposlenim, poslovnim obiskovalcem ali drugim uporabnikom, lahko pozabite na pokvarjene ključavnice, zlomljene ključe, ugrabljene omarice, pozabljene kode PIN, redno menjavo škodljivih baterij omar ter vsa druga stresna, dolgotrajna in draga vzdrževalna opravila. Ponosni smo, da se Metra pametni sistemi za omaric smatrajo za visoko zanesljive rešitve, ki ne potrebujejo vzdrževanja.

Vaš Metra sistem pametnih omaric je trajnostna, nizkoenergijska in okolju prijazna rešitev za inteligentno shranjevanje na vašem delovnem mestu, ki bo vašemu delovnemu okolju pomagala, da postane ter ostane privlačen, inteligenten, učinkovit in pripravljen na prihodnost.

Obiščite nas na stojnici razstavnega prostora na Workplace Design 21, kjer lahko iz prve roke izkusite in preizkusite inteligentne rešitve Metra za pametne omarice.